Informacja o otrzymaniu dofinansowania

16 lutego 2021

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała informuje o otrzymaniu dofinansowania na realizację Projektu grantowego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 23535,33 zł.

Okres realizacji projektu: 01.08.2020 r.-31.10.2020 r., umowa o powierzenie grantu nr GO/1/GKO/2020/3532 w ramach Osi priorytetowa 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat: Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – projekt grantowy realizowany w trybie nadzwyczajnym.