Projekt „Czas na aktywność”

Projekt „Czas na aktywność” realizowany jest w partnerstwie przez Fundację Ekspert-Kujawy oraz Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Realizacja projektu przez dwa doświadczone podmioty pozwoli na udzielenie wysokiej jakości wsparcia tym, dla których dotychczasowa pomoc okazała się nieskuteczna lub, którzy tej pomocy nie otrzymali.

Celem głównym jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 60 osób młodych do 29 roku życia wyłącznie biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach zamieszkujących w rozum. Kodeksu Cywilnego w woj. kujawsko-pomorskim – powiaty: mogileński i radziejowski, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – z wyłączeniem grup określonych dla trybu konkursowego w Poddziałanie 1.3.1 PO WER oraz bezrobotnych, przez realizację w term. 01.04.2017r.-30.06.2018r. indywidualnego i kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego w ramach projektu, które przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez min. 68 % osób o niskich kwalifikacjach i min. 37 % os. z niepełnosprawnościami.

Realizacja proj. przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego POWER jakim jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Prowadząc uczestnika wg. zindywidualizowanej ścieżki pomocy, projekt stworzy 60 osobom, szansę na wejście w sposób trwały na rynek pracy. Indywidualne formy nabywania nowych kwalifikacji, cechuje podmiotowy i czynny udział osoby młodej w ustaleniu i realizacji własnej ścieżki dojścia do zatrudnienia. Pożądanym stanem docelowym będzie znalezienie trwałego zatrudnienia przez uczestników projektu. Zakładamy, iż zatrudnienie po zakończonym udziale w proj. otrzyma co najmniej 68 % uczestników o niskich kwalifikacjach i 37 % uczestników niepełnosprawnych.

Wsparcie w ramach projektu będzie udzielane każdemu uczestnikowi/uczestniczce projektu maksymalnie w ciągu czterech miesięcy od przystąpienia do projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.