Opis projektu

Celem głównym jest zwiększenie aktywności i konkurencyjności na rynku pracy 60 osób młodych do 29 roku życia wyłącznie biernych zawodowo o niskich kwalifikacjach zamieszkujących w rozum. Kodeksu Cywilnego w woj. kujawsko-pomorskim – powiaty: mogileński i radziejowski, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – z wyłączeniem grup określonych dla trybu konkursowego w Poddziałanie 1.3.1 PO WER oraz bezrobotnych, przez realizację w term. 01.04.2017r.-30.06.2018r. indywidualnego i kompleksowego wsparcia edukacyjno-zawodowego w ramach projektu, które przyczyni się do podjęcia zatrudnienia przez min. 68 % osób o niskich kwalifikacjach i min. 37 % os. z niepełnosprawnościami.