Opis projektu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym proj. jest nabycie lub podniesienie kompetencji i umiejętności w zakresie technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) potwierdzonych egzaminem zew. przez 176 z 220uczestn. proj., tj. os. o niskich kwalifikacjach w wieku 50lat i więcej nie uczestniczących we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL z obszaru WW do 30.09.2017r.

Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje TIK dla 220 osób (132 kobiet) znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z województwie wielkopolskiego.
W ramach projektu zorganizowane zostaną 22 edycje 64-godzinnego szkolenia podnoszącego kompetencje cyfrowe na poziomie średniozaawansowanym w grupach przeciętnie 10-osobowych (maksymalnie 12-osobowych) dla łącznie 220. Wszystkie szkolenia zakończą się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu kompetencji w zakresie TIK, zgodnie ze standardem wymagań kompetencji cyfrowych DIGCOMP.

Grupa docelowa projektu obejmować będzie w 100% osoby o niskich kwalifikacjach w wieku 50lat i więcej (w wieku aktywności zawodowej) zgłaszające się z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji oraz, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL oferowanym w ramach POKL.

W projekcie udział weźmie 66osób bezrobotnych, w tym 20 długotrwale oraz 154 bierne zawodowo. Planowana grupa obejmować będzie 20 osób niepełnosprawnych i 80 z terenów wiejskich.

Biuro projektu w okresie jego realizacji będzie zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego z możliwością osobistego kontaktu z kadrą projektu.