O projekcie

Projekt pt. Powiedz YES, kliknij ENTER! realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała z siedzibą Komaszyce 53, 88-100 Inowrocław. Grupę docelową projektu stanowi 310 osób (186 =K i 124 =M), dorosłe wyłącznie w wieku 25-64 lata, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. W ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby w wieku 50 lat i więcej (78 osób – 47=K,31=M) oraz osoby o niskich kwalifikacjach, tj. o wykształceniu co najwyżej średnim – zgodnie z ISCED 2011 UNESCO poziom do ISCED 3 włącznie (202 osób – 121=K,81=M). Obszarem realizacji projektu jest województwo lubuskie, uczestnikami projektu mogą być osoby z obszaru województwa lubuskiego (w przypadku osób fizycznych, te które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubuskiego). Projekt skierowany jest głównie do osób zamieszkujących tereny wiejskie (co najmniej 50% uczestników projektu pochodzi z terenów wiejskich), tj. min.156 osób (94=K,60=M).
Projekt realizowany jest na terenie województwa lubuskiego w terminie od 01.06.2018 r. do 31.03.2020 r. Celem głównym projektu Celem głównym jest wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT wśród 310 osób (186K,124M) w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) (70 os; 42K,28M) i komputerowych (240os, 144K,96M) uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r. Natomiast rezultatem będzie nabycie przez min. 80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT, tj. 248 osób (149=K,99=M).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020