Z nami poznasz tajniki języka obcego i obsługi komputera!

Zachęcamy do udziału w projekcie pt. Powiedz YES, kliknij ENTER!. Udział w projekcie pozwoli na wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT wśród 310 osób (186K,124M):

  • w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim, zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) (70 os; 42K,28M) i komputerowych (240os, 144K,96M) uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r.

Rezultatem natomiast będzie nabycie przez min. 80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT, tj. 248 osób (149=K,99=M). 

Dla kogo dodatkowe punkty na etapie rekrutacji? Dodatkowe punkty zyskują osoby: w wieku powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie, zamieszkujące tereny obszaru wiejskiego oraz teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań. Ponadto osoby z niepełnosprawnością i pozostające bez zatrudnienia.

Poprzez udział w bezpłatnych kursach uczestnik projektu zyska wzrost kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i komputerowych (ICT). Kurs języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego (moduł 120 h), prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych – poziom A (A2), B/C (tj. wg potrzeb uczestników projektu). Natomiast udział w kursie komputerowym (moduł 90 h) pozwoli uzyskać kompetencje na poziomie A-B. W ramach ww. kursów zapewnia się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu niezbędne do nabycia pełnego poziomu kompetencji językowych i komputerowych zgodnie z ESOKJ oraz zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP. Po zakończonym kursie uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają certyfikat z języka angielskiego/niemieckiego/francuskiego lub certyfikat ICT, który potwierdza nabyte kwalifikacje i umiejętności oraz poziom biegłości językowej zgodnie z ESOKJ lub umiejętności komputerowych zgodnie z  Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP.

Więcej szczegółów uzyskasz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020