Już niebawem rozpoczniemy rekrutację do projektu

Jakie należy spełnić warunki, aby wziąć udział w naszym projekcie? Zainteresowani udziałem w projekcie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go osobiście do biura projektu, przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością) i o utrudnionej komunikacji.

Kto może zostać uczestnikiem projektu? Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria uczestnictwa:

  • jest w wieku 25-64 lata,
  • pozostaje bez zatrudnienia/pracuje/uczy się/zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • zgłasza z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych oraz chęć podniesienia swoich umiejętności, wiedzy i kompetencji w zakresie języków obcych i ICT,
  • przeszła pozytywnie proces rekrutacji i została zakwalifikowana do udziału w projekcie.

Na etapie rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia.

 Jakie wsparcie oferujemy w ramach projektu? W ramach ww. projektu oferujemy bezpłatne kursy w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT. W ramach każdego kursu zapewniać będzie się uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Realizacja ww. kursów oparta zostanie o politykę równości szans w szczególności ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość oraz światopogląd wszystkich osób w dostępie do proponowanego wsparcia. Zastosowany zostanie elastyczny harmonogram umożliwiający godzenie życia zawodowego z prywatnym w zależności od potrzeb uczestników projektu. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej szczegółów? Zadzwoń lub napisz: 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020