Zapraszamy do udziału w projekcie pt. Powiedz YES, kliknij ENTER!

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. Powiedz YES, kliknij ENTER! Celem niniejszego projektu jest wzrost kapitału ludzkiego w zakresie kompetencji kluczowych w obszarze języków obcych i ICT wśród 310 osób (186K,124M):

  • w wieku 25-64 lat zamieszkujących w województwie lubuskim,
  • zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych poprzez udział w certyfikowanych kursach językowych (angielski, niemiecki, francuski) (70 os; 42K,28M) i komputerowych (240os, 144K,96M) uwzględniających popytowy system dystrybucji, w terminie do 31.03.2020 r.
  • Natomiast rezultatem będzie nabycie przez min. 80% grupy docelowej kompetencji z zakresu języków obcych i ICT, tj. 248 osób (149=K,99=M).

Podkreślamy, iż podczas rekrutacji dodatkowe punkty otrzyma osoba, która wpisuje się co najmniej do jednej z poniższych grup:

  • osoba w wieku powyżej 50 roku życia,
  • osoba o niskich kwalifikacjach tj. do ISCED 3 włącznie,
  • osoba zamieszkująca tereny obszaru wiejskiego,
  • osoba zamieszkująca teren powiatu: Krosno Odrzańskie, Międzyrzecz, Nowa Sól, Wschowa, Zagań,
  • osoba z niepełnosprawnością,
  • osoba pozostająca bez zatrudnienia.

W ramach projektu osoba spełniająca powyższe kryteria może podnieść kompetencje w obszarze ICT. Kurs komputerowy (ICT) na poziomie A-B prowadzi do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych na poziomie A lub B. Program kursu w zakresie 5 obszarów obejmujących 21 kompetencji określonych w Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych określony w załączniku 8 do Regulaminu konkursu, tj. Informacja, Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów. Program i certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiada standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework) –DIGCOMP. Kurs będzie trwać 90 godzin dydaktycznych. Po zakończonym udziale w projekcie, uczestnik otrzyma zaświadczenie. Natomiast po pozytywnie zdanym egzaminie certyfikat potwierdzający zdobycie kompetencji cyfrowych zgodnych z DIGCOMP tj. np. ECDL, ECCC, EDCC itd. na poziomie A-B.

W ramach  projektu oferujemy także kursy w zakresie kompetencji językowych (120 godzin) na poziomie dostosowanym do potrzeb uczestnika projektu. Zapewniamy uczestnikom, m.in. podręczniki i materiały szkoleniowe zgodne z programem kursu. Udział w projekcie jest bezpłatny!

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailowo: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego 2014-2020