Staże czekają. Zgłoś się do nas już dziś!

Weź udział w projekcie: Czas na STAŻ 2! Zapraszamy osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC należące do  grup:

  • osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1;

Uczestnicy  projektu otrzymają indywidualne i kompleksowe wsparcie dotyczące aktywizacji zawodowej, poprzez:

  • opracowanie/aktualizacje IPD,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

Nie czekaj! Zadzwoń lub napisz! (nr tel. 886 468 299 i/lub maile a.napierala@doradztwobiznesowe.eu).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego