Ruszają staże zawodowe!

Zapraszamy do udziału w projekcie: Czas na STAŻ 2! w ramach, którego uczestnicy objęci zostaną indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, tj: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Do projektu zapraszamy osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z należące do jednej z grup:

  1. Osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  2. Imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC.

Staże zawodowe trwają od 3 do 6 miesięcy. Celem stażu jest zdobycie/podniesienie doświadczenia zawodowego. Przez staż należy rozumieć formę aktywizacji zawodowej, która polega na zapoznaniu osoby, która nie posiada doświadczenia zawodowego z obowiązkami, jakie należy wykonywać na danym stanowisku pracy.

Więcej informacji  pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego