Zapraszamy osoby młode!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Aktywność zawodowa na 5+. Do projektu zapraszamy osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 09.2019 r. do 06.2020 r. poprzez formy wsparcia w projekcie:
  • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Staż zawodowy,
  • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

Zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi w zakładce: dokumentacja rekrutacyjna, wypełnij formularz i złóż do biura projektu. A jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 886 468 299.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego