Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego do 10.2020r. wśród 26 (16K,10M) osób młodych, w tym osób z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: • osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj.kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej poprzez: ■ opracow/aktualiz. IPD ■ poradnictwo zaw. ■ staż zaw. ■ pośrednictwo pracy Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Spotkanie z pośrednikiem pracy

5 października 2020

W projekcie odbywają się konsultacje w ramach indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy, które wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki spotkaniom pośrednik pracy mógł kompleksowo i indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in: w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo przybliżył sytuację rynku pracy, a także jego zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza […]

Przypominamy o konsultacjach w ramach indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy

28 września 2020

W projekcie odbywają się konsultacje w ramach indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy, które wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki spotkaniom pośrednik pracy mógł kompleksowo i indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in: w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo przybliżył sytuację rynku pracy, a także jego zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza […]

Trwają staże w projekcie

14 września 2020

W ramach projektu uczestnicy korzystają z bogatej oferty stażowej. Staż pozwala na nabycie umiejętności w nowym zawodzie, zgodnym z indywidualnymi potrzebami uczestnika.  Uczestnicy odbywają staże na stanowiskach m.in. fryzjer męski, kelner oraz jako pracownik biurowy. Wszystkim stażystom życzymy powodzenia! Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 08.07.2020 r.

8 lipca 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+ Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1  26/ODB/AZ  TAK  Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany […]

Trwają staże zawodowe w ramach projektu

1 lipca 2020

Trwają staże zawodowe w ramach projektu, dzięki którym młode osoby nabywają nowe doświadczenie zawodowe, które jest niezbędne w celu wejścia na rynek pracy. Każdy staż odbywa się na podstawie na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 24.06.2020

24 czerwca 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+ Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1 25/ODB/AZ TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 09.06.2020 r.

9 czerwca 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+ Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1  23/ODB/AZ  TAK  Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 02.06.2020 r.

2 czerwca 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+ Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1   22/ODB/AZ TAK Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, […]

Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 28.05.2020 r.

28 maja 2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+ Lp. nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie 1  22/ODB/AZ TAK  Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany […]

Konsultacje w ramach pośrednictwa zawodowego

25 maja 2020

W projekcie odbywają się konsultacje w ramach indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy, które wsparcie otrzymują uczestnicy. Dzięki spotkaniom pośrednik pracy mógł kompleksowo i indywidualnie objąć usługą pośrednictwa, m.in: w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby. Dodatkowo przybliżył sytuację rynku pracy, a także jego zapotrzebowania na pracownika na lokalnym rynku pracy. Wiedza […]