Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego do 10.2020 roku wśród 28 (16K, 12M) osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup: bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej poprzez: opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staż zawodowe, pośrednictwo pracy. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Staż zawodowy – czeka. Zgłoś się do Nas!

11 maja 2020

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na staż 2!  osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat z grup: osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; lub imigranci, reemigranci, osoby […]

Czas na STAŻ 2!

10 maja 2020

Jesteś osobą w wieku 18-29 lat? Mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? A dodatkowo należysz do jednej z grup: biernych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020; imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. […]

Rekrutacja trwa – zapraszamy!

5 maja 2020

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ 2! W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i przynależą do następujących grup, tj.: Osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnościami w wieku 18-29 lat, Zamieszkujące/pracujące w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, Status na rynku […]

Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas! Oferujemy staże zawodowe!

27 kwietnia 2020

W ramach  projektu wszyscy uczestnicy zostaną objęci indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, w postaci: Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD, Indywidualnego poradnictwa zawodowego, Stażu zawodowego, Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy. Do  projektu zapraszamy osoby młode, w […]

Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu: Czas na STAŻ 2!

16 kwietnia 2020

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w ramach projektu: Czas na STAŻ 2!, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy […]

Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu: Czas na STAŻ 2!

8 kwietnia 2020

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w ramach projektu: Czas na STAŻ 2!, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy […]

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – JUŻ DZIŚ!

3 kwietnia 2020

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, zaprasza osoby w wieku 18-29 lat,  spełniające poniższe kryteria: bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków […]