Projekt aktualnie realizowany

Krótko o projekcie

Projekt Od aktywizacji do samorealizacji, realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostawianiu w zatrudnieniu i poprawę sytuacji zawodowej 52os./32K/20M zatrudnienie na umowę krótkoterminowe oraz praca w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego, przez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacyjno-zawodowego obejmującego wszystkie formy wsparcia, które potrzeba zastosować zidentyf. jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy. Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby powyżej 29 roku życia, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020: -osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, - pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, - ubogich pracujących. W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. Zgodnie z ww. definicją grupy docelowej w strukturze grupy zakłada się, że uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. 16os./10K/6M. Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o przeprowadzone doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej. W ramach wsparcia oferujemy: - Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań, - Szkolenia prowadzące do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji, - Pośrednictwo pracy, - Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczoszkoleniowym oraz w postaci finansowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktualności

Dostępność biura projektu

12 marca 2020

Informujemy, iż zgodnie z rekomendacjami służb sanitarno- epidemiologicznych oraz okresem grypowo-wirusowym biuro projektu będzie dostępne dla Uczestników Projektów oraz potencjalnych Uczestników Projektu jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym i tylko w sprawach pilnych w najbliższych dniach, tj. co najmniej do 25.03.2020 r. Nie przestajemy pracować! Podejmujemy te restrykcyjne procedury w trosce o zdrowie nas wszystkich! […]