Opis projektu

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych przez minimum 75% uczestników projektu, tj. 375osób z grupy 500(300kobiet i 200mężczyzn) objętych szkoleniami z zakresu ICT w ramach projektu w okresie 10.2016-12.2017roku. Projekt obejmuje realizację szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe na poziomie podstawowym. Wszystkie szkolenia zakończą się przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających zdobycie kompetencji. Grupę docelową projektu stanowić będzie 500osób (300kobiet i 200mężczyzn) w wieku powyżej 25 r.ż. (w wieku aktywności zawodowej) z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych. 100% grupy docelowej będą stanowiły osoby o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem nie wyższym niż poziom 3 ISCED) z obszaru woj. mazowieckiego. Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w tożsamym zakresie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2015. Osoby w wieku 50lat i więcej będą stanowiły minimum 70% grupy docelowej(350osób). Osoby zamieszkujących tereny wiejskie, które stanowić będą min. 70% uczestników proj.(350osób).