Pierwsze IPD

W dniu dzisiejszym dla pierwszej piątki uczestników projektu rozpoczęły się spotkania z doradcą zawodowym. Spotkania zaplanowane są na cztery etapy po 2 godziny. Czynniki wpływające na zagrożenia ubóstwem/wykluczeniem są zróżnicowane i indywidualne, dlatego ważnym jest dopasowanie wsparcia do zdiagnozowanych uprzednio potrzeb danej osoby. W związku z powyższym, udział uczestników w projekcie rozpocznie identyfikacja ich indywidualnych potrzeb i potencjałów przeprowadzona przez doradcę zawodowego. W atmosferze zaufania doradca za pomocą wywiadów, testów oceni sytuację problemową uczestnika w sferze osobistej, społecznej i zawodowej, wskaże determinanty ryzyka wykluczenia, określi mocne i słabe strony, potrzeby szkoleniowe i możliwości doskonalenia przez pryzmat ich aktualnego stanu wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia, motywując uczestnika do zmiany swojego położenia. W efekcie ww. działań dla każdego uczestnika zostanie opracowana Indywidualna Ścieżka Reintegracji wyznaczająca plan aktywizacji społeczno-zawodowej.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego