Pierwsze grupy

Fundacja EKSPERT – KUJAWY wraz z Ośrodkiem Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała realizuje projekt pn. „Jesteśmy aktywni.” Obecnie zrekrutowaliśmy pierwsze dwie grupy po12 osób.

Z uwagi na fakt, iż na terenie województwa pomorskiego niniejszym projektem zostanie objętych wiele gmin, chcemy działać lokalnie w każdej z gmin, gdzie będzie zainteresowanie udziałem w projekcie.

Nabór i selekcja przeprowadzone są w oparciu o formularze zgłoszeniowe, ocenione pod kontem poprawności, kompletności zgodnie ze stosownymi dokumentami i założeniami projektu.

Rekrutacja do projektu realizowana jest zgodnie z zasadami polityki równych szans, w tym z zakresu równości szans między innymi ze względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, narodowość czy światopogląd.

Każdy uczestnik otrzyma wsparcie w postaci poradnictwa psychologicznego w formie grup wsparcia (15h na grupę po 12 uczestników), zakłada się, że w pierwszej edycji powstanie 5 grup. Do 36 uczestników zostanie skierowane indywidualne wsparcie psychologiczne (6h/uczestnika projektu).

DOŁĄCZ DO NAS !!!

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Jak można się zapisać:

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe i dostarczyć je do Realizatora Projektu osobiście, listownie lub mailem. Organizator przewiduje dwie edycje.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego