O projekcie

Celem głównym projektu: reintegracja społeczno-zawodowa 30 (20K,10M) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-64 lata, zamieszkałych w województwie lubelskim poprzez objęcie ich kompleksowym programem reintegracji społeczno-zawodowej obejmującym instrumenty aktywizacji społecznej oraz instrumenty aktywizacji zawodowej w okresie VIII.2017-IV.2018

Ww. cel przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Działania 11.1 RPO WL 2014-2020 tj. Wzrost integracji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie, m.in. poprzez osiągnięcie założonych rezultatów, w tym:

– wskaźnika efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na poziomie minimum 56%, w tym poziom efektywności zatrudnieniowa co najmniej 30%;

– wskaźnika efektywność społeczno-zatrudnieniowa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnościami sprzężonymi na poziomie minimum 46%, w tym poziom efektywności zatrudnieniowa co najmniej 20%.

Realizacja projektu przyczyni się do przywrócenia zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, dzięki objęciu uczestników projektu instrumentami aktywizacji społecznej i zawodowej, co wpłynie na zwiększenie możliwości zatrudnienia.

Każdy z 30 uczestników projektu zostanie objęty indywidualną ścieżką reintegracji społeczno-zawodowej, w tym:

1. opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (w ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego)

oraz, co najmniej 3 instrumentami integracji społecznej i zawodowej wg. opracowanego w pierwszym etapie realizacji projektu wspólnie z doradcą zawodowym IPD, obejmującego formy i tematykę wsparcia dostosowaną do diagnozowanych potrzeb UP:

2. poradnictwem psychologicznym;

3. warsztatami społecznymi;

4. warsztatami umiejętności miękkich;

5. warsztatami umiejętności zawodowych;

6. szkoleniem zawodowym;

7. pośrednictwem pracy;

8. stażem zawodowym.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020