O projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 30 osób (18K,12M) w wieku 15-29 lat bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy, w tym osób z niepełnosprawnością, które nie uczestniczą w kształceniu ani szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zamieszkująca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego poprzez zwiększenie zdolności do podjęcia zatrudnienia dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie 09.2017 roku-05.2018 roku, poprzez następujące instrumenty aktywizacji zawodowej:

  • opracowanie/aktualizacja IPD
  • poradnictwo zawodowe
  • staż zawodowy
  • pośrednictwo

Wartość projektu: 448 702,47 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 426 267,34 zł              www.mapadotacji.gov.pl

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego