Rekrutacja nadal trwa w projekcie!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, zaprasza do udziału w projekcie: Czas na STAŻ!

Rekrutacja nadal trwa w projekcie! Rekrutacja odbywa się z uwzględnieniem zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci. W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i łącznie spełniają następujące warunki:

•Wiek 15-29 lat,
•Status na rynku pracy: osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy,
•Osoba nie uczestnicząca się w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
•Osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,
•Zamieszkująca w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

Zainteresowani udziałem w projekcie zobowiązani są do zapoznania się z dokumentacją rekrutacyjną, która jest dostępna w biurze projektu oraz w zakładce dokumentacja rekrutacyjna. Formularz można dostarczyć osobiście do biura projektu (ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, parter, sala 02), przesłać pocztą lub za pośrednictwem kuriera, a także przez osobę upoważnioną (dla osób z niepełnosprawnością).

Nie zwlekaj! Serdecznie zapraszamy. Więcej informacji uzyskasz: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, Tel. 886 468 299.
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego