Zapraszamy do współpracy pracodawców

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, zaprasza do współpracy pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego, którzy oferują staże zawodowe dla uczestników projektu: Czas na STAŻ!.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i łącznie spełniają następujące warunki:

  • Wiek 15-29 lat,
  • Status na rynku pracy: osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy,
  • Osoba nie uczestnicząca się w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • Osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,
  • Zamieszkująca w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

Staż w projekcie realizowany jest zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości i staży oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy. Wsparcie mające na celu zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez staż zawodowy, jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Rekrutacja trwa, zatem nie zwlekaj! Więcej informacji uzyskasz: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, Tel. 886 468 299 mail: biuro@doradztwobiznesowe.eu lub w biurze projektu (ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław).

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego