Jesteś pracodawcą? Masz ciekawą ofertę stażu dla młodych osób? Zgłoś się do Nas!

Zapraszamy do współpracy pracodawców z województwa kujawsko-pomorskiego oferujących staż zawodowy dla osób pozostających bez zatrudnienia, które są w wieku 15-29 lat, oraz zamieszkują tereny województwa kujawsko-pomorskiego, nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) w projekcie: Czas na STAŻ!

Staż w projekcie realizowany jest zgodnie z zaleceniami Rady z dnia 10.03.2014 r. w sprawie ram jakości i staży oraz Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży. Czas trwania stażu od 3 do 6 miesięcy. Wsparcie mające na celu zdobycia doświadczenia zawodowego poprzez staż zawodowy, jest dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestnika.

Rekrutacja z uwzględnieniem zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

W projekcie uczestniczyć mogą osoby, które z własnej inicjatywy zgłosiły chęć uczestnictwa i łącznie spełniają następujące warunki:

  • Wiek 15-29 lat,
  • Status na rynku pracy: osoba bezrobotna niezarejestrowana w urzędzie pracy,
  • Osoba nie uczestnicząca się w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
  • Osoba nie uczestnicząca w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni,
  • Zamieszkująca w rozumieniu kodeksu cywilnego na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.

z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 PO WER.

Więcej informacji uzyskasz: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, Tel. 886 468 299 mail: biuro@doradztwobiznesowe.eu lub w biurze projektu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego