Podsumowanie projektu

Głównym celem projektu został w pełni spełniony, tj.  zwiększono zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym poprzez wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne, kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w ramach 5 zadań merytorycznych obejmujących: utworzenie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji dla każdego uczestnika projektu, przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa psychologicznego i grupowego poradnictwa psychospołecznego, realizację warsztatów terapeutycznych kształtujących umiejętności osobiste oraz wysokiej jakości szkoleń, staży i pośrednictwa pracy.

Główne efekty projektu objęły uzyskanie kwalifikacji przez uczestników projektu, osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz efektywności społeczno-zatrudnieniowej  dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i  dla osób z niepełnosprawnościami o znacznym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia!