O projekcie

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego do 10.2020r. wśród 26 (16K,10M) osób  młodych, w tym osób z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • osób biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w

ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj.kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej poprzez:

■ opracow/aktualiz. IPD

■ poradnictwo zaw.

■ staż zaw.

■ pośrednictwo pracy

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego