Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała zaprasza do udziału w projekcie: Aktywność zawodowa na 5+

Aktywność zawodowa na 5+ to projekt realizowany przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała.

Do projektu zapraszamy osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

Uczestnicy projektu objęci zostaną indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, poprzez:

  • opracowanie/aktualizacje IPD, poradnictwo zawodowe, staże zawodowe, a także pośrednictwo pracy.

Więcej informacji uzyskasz pod nr tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego