Aktywność zawodowa na 5+ to projekt dla Ciebie!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierał zaprasza do udziału w projekcie Aktywność zawodowa na 5+, którego celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego do 06.2020 roku wśród 26 osób młodych (16K,10M), w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 09.2019 r. do 06.2020 r. poprzez formy wsparcia w projekcie:
  1. Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  3. Staż zawodowy,
  4. Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

Trwa rekrutacja, więc nie zwlekaj! Wypełnij formularz i złóż do biura projektu.

Masz pytania – zadzwoń lub napisz: tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego