Harmonogram

Zadanie 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD

Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
21.01.2020 8.00-17.45 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
27.01.2020 10.30-15.15 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

Zadanie 2 Indywidualne poradnictwo zawodowe

Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
22.01.2020 7.00-9.15 ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
27.01.2020

28.01.2020

8.00-10.15, 15.30-17.45

8.00-10.15

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław

Zadanie 3 Staż zawodowy

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.