Harmonogram

Zadanie 1 Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD

Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
21.05.2020

22.05.2020

8.00-15.45

8.00-13.15

ul. Szymborska 4, 88-100 Inowrocław, sala 1
23.05.2020 7.00-11.45 ul. Piekarska 10, 87-810 Włocławek, sala 1

Zadanie 2 Indywidualne poradnictwo zawodowe

Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
21.05.2020

23.05.2020

10.30-18.15

7.00-11.45

ul. Szymborska 4, 88-100 Inowrocław, sala 1
24.05.2020

 

14.30-19.15

 

ul. Piekarska 10, 87-810 Włocławek, sala 1

 

Zadanie 3 Staż zawodowy

Informacje o miejscu odbywania stażu zawodowego każdego Uczestnika z uwagi na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci, dostępne u Kierownika projektu.

Zadanie 4 Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy

Data w którym odbywa się działanie/wsparcie Godziny  od … do … w którym odbywa się działanie/wsparcie Adres odbywania działania/wsparcia
25.03.2020                                                 16.30-18.45                                              ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław
26.03.2020                                                  16.30-18.45                                            ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław