Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu: Aktywność zawodowa na 5+

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w ramach projektu: Aktywność zawodowa na 5+, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucje pomocy społecznej, integracji społecznej (np. OPS, PCPR, ZAZ, KIS, CIS, WTZ, NGO, OWES) z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego.

W kilku słowach o projekcie:

– W projekcie mogą wziąć udział osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1; zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC

– W ramach realizowanego projektu oferujemy:

  • Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe,
  • Staże zawodowe,
  • Indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy.

Więcej informacji o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie znajdziesz na www.doradztwobiznesowe.eu. (zakładka projektu Aktywność zawodowa na 5+).

Kontakt do nas:

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała

tel. 886 468 299, mail: p.tomczak@doradztwobiznesowe.eu

https://doradztwobiznesowe.eu/projekty/685-o-projekcie-6/

Biuro projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław (biuro nr 2 na parterze budynku)

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego