O projekcie

Projekt Czas na STAŻ 2! realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie: 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2019 roku do 28.02.2021 roku i obejmuje swym zasięgiem mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie/podwyższenie doświadczenia zawodowego do 02.2021 roku wśród 28 (16K, 12M) osób młodych, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, z następujących grup:

  • bierni zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 r. do 02.2021 r. poprzez:
  • opracowanie/aktualizację IPD,
  • poradnictwo zawodowe,
  • staż zawodowy,
  • pośrednictwo pracy.