Nie zwlekaj – zgłoś się do Nas! Oferujemy staże zawodowe!

W ramach  projektu wszyscy uczestnicy zostaną objęci indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, w postaci:

  • Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
  • Indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  • Stażu zawodowego,
  • Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy.

Do  projektu zapraszamy osoby młode, w tym osoby z niepełnosprawnością, w wieku 18-29 lat, zamieszkujące lub pracujące na terenie woj. kuj-pomorskiego w rozumieniu przepisów KC  z następujących grup:

  • osoby bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1;

Staż zawodowy realizowany jest na podstawie programu stażu, który opracowywany jest indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Staż trwa od 3 do 6 miesięcy. Dla każdego stażysty przewidujemy stypendium stażowe.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie?  Zadzwoń lub napisz: tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego