ZGŁOŚ SIĘ DO NAS – JUŻ DZIŚ!

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, zaprasza osoby w wieku 18-29 lat,  spełniające poniższe kryteria:

  • bierni zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1, zamieszkujących lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego,

Celem głównym projektu jest wzrost możliwości zawodowych i poprawa sytuacji na rynku pracy poprzez nabycie doświadczenia zawodowego 28 osób młodych (16K, 12M) dzięki objęciu ich indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowej w okresie od 03.2020 r. do 10.2020 r. poprzez formy wsparcia w projekcie:

  • Opracowanie/aktualizacja IPD
  • Poradnictwo zawodowe
  • Staż zawodowy
  • Pośrednictwo pracy

Zgłoś się już dziś! Szczegóły na temat rekrutacji w regulaminie uczestnictwa w projekcie, a także w biurze projektu: Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław, biuro nr 2 (na parterze budynku)

Zapraszamy do kontaktu: tel. telefon: 886 468 299 lub e-mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu 

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego