O projekcie


Projekt Od aktywizacji do samorealizacji, realizowany jest przez Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego , w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostawianiu w zatrudnieniu i poprawę sytuacji zawodowej 52os./32K/20M zatrud. na umowę krótkoterminowe oraz prac. w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących z woj. kujawsko-pomorskiego, przez wdrożenie kompleksowego programu aktywizacyjno-zawodowego obejmującego wszystkie formy wsparcia, które potrzeba zastosować zidentyf. jako konieczne dla poprawy sytuacji na rynku pracy.

Grupę docelową projektu stanowią 52 osoby/32K/20M powyżej 29 roku życia, które pracują lub zamieszkują na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, należących przynajmniej do jednej z poniższych grup zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020:
– osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych,
– pracujących w ramach umów cywilno-prawnych,
– ubogich pracujących.

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu.

Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowej zdefiniowanej w oparciu o przeprowadzone doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania i zostanie dostosowane do specyficznych potrzeb grupy docelowej.

W ramach wsparcia oferujemy:

– Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem wdrożeniem Indywidualnych Planów Działań,

– Szkolenia prowadzące do nabywania, podwyższania lub dostosowania kompetencji i kwalifikacji,

– Pośrednictwo pracy,

– Bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.