Zapraszamy do współpracy Beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucjami pomocy społecznej, integracji społecznej w realizacji projektu: Od aktywizacji do samorealizacji.

Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczno – Gospodarczego zaprasza do udziału w projekcie: Od aktywizacji do samorealizacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, osi priorytetowej Aktywni na rynku pracy, działania Wspieranie aktywności zawodowej w regionie, poddziałanie Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, zaprasza do współpracy beneficjentów realizujących projekty w ramach CT9 oraz instytucje pomocy społecznej, integracji społecznej (np. OPS, PCPR, ZAZ, KIS, CIS, WTZ, NGO, OWES) z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego.

W kilku słowach o projekcie:

Uczestnikiem projektu może być jedynie osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria ogólne uczestnictwa:

  • Wiek powyżej 29 lat,
  • Osoba pracująca/zamieszkująca na terenie województwa kujawsko – pomorskiego – zgodnie z Kodeksem Cywilnym,
  • Status osoby zatrudnionej na umowach krótkoterminowych lub pracy ramach umów cywilno-prawnych, lub tzw. ubodzy pracujący (ich miesięczne zarobki nieprzekraczaną wysokości minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu).

– W ramach realizowanego projektu oferujemy wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

Więcej informacji o możliwościach wsparcia, harmonogramie jego realizacji, grupie docelowej oraz warunkach udziału w projekcie znajdziesz na www.doradztwobiznesowe.eu   (zakładka projektu: Od aktywizacji do samorealizacji.)

Kontakt do nas:  Ośrodek Doradztwa Biznesowego Jarosław Napierała, tel. 886 468 299, mail: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu

Biuro projektu: ul. Dubienka 2, 88-100 Inowrocław (biuro nr 2 na parterze budynku). Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.