Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 09.06.2020 r.

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
23/ODB/AZ  TAK 

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.