Cząstkowa lista uczestników projektu z dnia 24.06.2020

Poniżej przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału projekcie Aktywność zawodowa na 5+

Lp. Nr rekrutacyjny Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie
1 25/ODB/AZ TAK

Lista została zanonimizowana na potrzeby ochrony danych osobowych oraz zasady bezstronności, jawności, przejrzystości, równości szans i niedyskryminacji, w tym płci.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społeczne