Zapraszamy do projektu

Jesteś osobą w wieku 18-29 lat? Mieszkasz na terenie województwa kujawsko-pomorskiego? A dodatkowo należysz do jednej z grup:

  • biernych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osób z kat. NEET przyjętą w POWER 2014-2020;
  • imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, os zatrudnieniu na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych, zgodnie z definicjami zawartymi w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1;

Zgłoś się i skorzystaj z naszej oferty w ramach projektu Czas na STAŻ 2!, tj:

  • Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych i utworzenie IPD,
  • Indywidualnego poradnictwa zawodowego,
  • Stażu zawodowego,
  • Indywidualnego i kompleksowego pośrednictwa pracy.

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Zadzwoń lub napisz: tel. 886 468 299 i/lub mailem: a.napierala@doradztwobiznesowe.eu.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego